Aktualności
INFORMACJA – TRENINGI I ZAJĘCIA KP „Neptun”
 W związku z wydarzeniami z ostatnich dni, związanymi z decyzjami dotyczącymi możliwości korzystania z pływalni, w wyniku działań środowiska pływackiego, zmieniono obostrzenia dotyczące uprawiania sportu kwalifikowanego – pływania.

Treningi i zajęcia dla wszystkich zawodników – członków Klubu Pływackiego NEPTUN realizowane są na dotychczasowych zasadach i zgodnie z planem treningowym.

 

 

Prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych MZ, MEN, GiS dotyczących określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od nas samych zależy jak długo nasi zawodnicy będą mogli trenować, rozwijać się, podnosić własne umiejętności, osiągać wysokie wyniki podczas startu w zawodach pływackich!

 

 

 

 

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. Poz. 1829 z dnia 16.10.2020r., pkt 1) -  w § 6, a) ust. 1, pkt. 2 ppkt. b). 

19.10.2020 r. 11:22
Mini Zgrupowanie Sportowe "WAŁCZ 2020"
1601834920.jpg

 

Stargard, dnia 04 października 2020 roku

 

 

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zawodników, zorganizowałe pobyt w COS OPO Wałcz.  Wyjazd organizowany jest przeze mnie od 2013 roku, zawsze na jesieni i nosi nazwę
„MINI Zgrupowania Sportowego”. W bieżącym sezonie pływackim 2020/2021, zamówiony został pobyt w dniach 11 - 14 listopada 2020 r. Ilość miejsc jest ograniczona, wynosi 40 miejsc noclegowych.

W związku ze stosunkowo krótkim czasem jaki pozostał do planowanego wyjazdu, jak również w dobie panującej epidemii, proszę o jak najszybszą informację o wyrażeniu zgody na uczestniczenie Państwa dziecka w wyżej wymienionym przedsięwzięciu szkoleniowym. Zapisać dziecko można jedynie bezpośrednio u mnie, osobiście, drogą e-mailową lub telefonicznie.


/-/ Ireneusz DROZD

04.10.2020 r. 20:08
ROZPOCZĘCIE SEZONU PŁYWACKIEGO 2020/2021
ROZPOCZĘCIE SEZONU PŁYWACKIEGO 2020/2021
 
W dniu 02 września 2020 roku, planujemy wznowić treningi na pływalni, jednocześnie rozpocząć nowy sezon pływacki 2020/2021. Pierwszy trening połączony zostanie ze spotkaniem organizacyjno – treningowym, odbędzie się w dniu 02.09.2020 roku (środa), godzina 16.30.
 
 TRENING I SPOTKANIE ORGANIZACYJNO – TRENINGOWE
W DNIU 02.09.2020 roku:
 
a) uczestniczą grupy treningowe (wg numeracji grup z sezonu 2019/2020):
- grupa 1 – Pana Zbigniewa MARKIEWICZA
- grupa 2 – Pana Mateusza PAROBCA
- grupa 3 – Pana Ireneusza DROZDA
- grupa 4 – Pana Daniela WOŹNIAKA
 
b) miejsce spotkania: boisko przy SP nr 11;
c) rodzaj zajęć – treningu: 17.00 – 18.00 – TRENING NA LĄDZIE;
                                               18.00 – 19.00 – TRENING W WODZIE
 
Wszystkich zawodników trenujących w grupach 1 i 2, którzy będą uczestniczyć
w spotkaniu - treningu, prosimy o zabranie i przekazanie swoim trenerom planów lekcyjnych, celem organizacji treningów.
 
W dniu 09 września 2020 roku, planujemy wznowić zajęcia z DOKONALENIA i NAUKI PŁYWANIA – sezon pływacki 2020/2021. Pierwsze spotkanie organizacyjno – treningowe oraz zajęcia odbędą się w dniu 09.09.2020 roku (środa), godzina 17.45.
 
INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KLUBU:

- WARUNKAMI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ZAWODNICY, CZŁONKOWIE KLUBU CELM PRZYSTĄPIENIA DO TRENINGÓW I ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ KLUB PŁYWACKI „NEPTUN”, SĄ:
 
a) ZŁOŻENIE „OŚWIADCZENIA”, PODPISANEGO PRZEZ RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW O STANIE ZDOWIA (Wzór „Oświadczenia” zamieszczony na stronie internetowej klubu i Facebooku. Druki do pobrania w dniu pierwszych zajęć).
b) PRZESTRZEGANIE „Procedur zapewnienia bezpieczeństwa podczas treningów, zajęć sportowych organizowanych przez Klub Pływacki „NEPTUN”, na obiektach sportowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.
c)  UREGULOWANE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DO DNIA 30 KWIETNIA 2020r. (W związku z stanem epidemii COVID-19, wszyscy zawodnicy, członkowie klubu zostali zawieszeni w prawach i obowiązkach członka zwyczajnego KP „Neptun” na okres od dnia 01 maja 2020r. do dnia 30 sierpnia 2020r. – Decyzja Prezesa KP Neptun z dnia 19.04.2020r.).Zawodnicy, wszyscy członkowie klubu, którzy do dnia 10.09.2020r. będą mieli zaległości w opłatach składek członkowskich, z wyłączeniem okresu zawieszenia (01.05. – 30.08.2020r.), nie będą uczestniczyć w treningach i zajęciach.
Podstawa: Statut MKS Neptun (§ 15 pkt. 1 ppkt. 5), Uchwała Walnego Zabrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 16 lutego 2018 roku.
 
- Wszelkich informacji odnośnie planów szkoleniowych, organizacyjnych, działań statutowych klubu, każdy członek klubu może uzyskać u kadry szkoleniowej, w biurze klubu, u członków Zarządu Klubu oraz u Prezesa Klubu.

Załącznik - "Oświadczenie":

Stargard, dnia ……………2020 roku

 …………………………………………..

           (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów)

 OŚWIADCZENIE

 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ………………..…………………………………..

                         (imię, nazwisko)

Zawodnika – Członka Klubu Pływackiego „NEPTUN” z siedzibą w Stargard, Os. Zachód B15:

Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z obiektów sportowych w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na udział w treningach, zajęciach sportowych naszego dziecka, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka na treningu - zajęciach.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa podczas treningów, zajęć sportowych organizowanych przez Klub Pływacki „NEPTUN”, na obiektach sportowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i będziemy ich przestrzegać. (Procedury znajdują się na stronie internetowej KP „Neptun”).

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę, na pomiar temperatury ciała naszego dziecka termometrem bezdotykowym, każdorazowo przed przystąpieniem do treningu – zajęć.

  

……………………………………………………..……………
(podpisy rodziców/opiekunów)

KP Neptun 25.08.2020 r. 22:48
WZNOWIENIE TRENINGÓW I ZAJĘĆ od 01 czerwca 2020 roku.

Szanowni Państwo, Rodzice, Zawodnicy, Członkowie Klubu Pływackiego NEPTUN,

 

            Z dniem 01 czerwca 2020 roku, po długim okresie, wznawiamy treningi i zajęcia
dla czterech grup treningowych – najstarszych zawodników! Zajęcia i treningi realizowane będą dla grup treningowych Pana Zbigniewa Markiewicza, Pana Mateusza Parobca oraz grupy treningowej Pana Daniela Woźniaka i mojej.

PODSTAWA: Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 964 (§6 pkt. 10, ppkt. 3 – dotyczy otwarcia pływalni – niestety nie naszej….)

            W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Klubu Pływackiego „NEPTUN”
od 01 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Wznawiamy treningi i zajęcia na lądzie, które realizować będziemy na obiektach sportowych (boiska szkolne, „Orliki”, tereny zielone), według planu i ustaleń kadry szkoleniowej.

            Pierwsze zajęcia odbędą się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 7
im. Astrid Lindgren, pl. Majdanek 13, o godzinie 17.00. Podczas wszystkich zajęć i treningów obowiązywać będzie przestrzeganie wytycznych i zaleceń określonych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu oraz zgodnie z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa podczas treningów, zajęć sportowych organizowanych przez Klub Pływacki „NEPTUN”, na obiektach sportowych otwartych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

            W związku z wznowieniem treningów przez wybrane grupy treningowe, podjąłem decyzję o odwieszeniu w prawach i obowiązkach członka KP „Neptun”, wszystkich zawodników z grup treningowych nr 1, 2, 3 i 4 z dniem 01 czerwca 2020 roku. W zajęciach, treningach
oraz szkoleniu organizowanym, realizowanym przez klub, mają prawo brać udział jedynie zawodnicy (członkowie) KP „Neptun”, bez możliwości uczestniczenia osób trzecich, postronnych (warunki bezpieczeństwa).

W dniu pierwszych zajęć i treningu, każdy zawodnik zobowiązany będzie dostarczyć podpisane przez rodziców, prawnych opiekunów „Oświadczenie” (zamieszczone na stronie
i Facebooku). Podczas pierwszego spotkania, ustalimy najbliższy plan treningów i zajęć, część tego wspólnego czasu poświęcimy na sprawy organizacyjne.

Do zobaczenia w poniedziałek!!!

             

Z poważaniem

/-/ Ireneusz DROZD

PREZES KP „Neptun”

  
31.05.2020 r. 12:29
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć i treningów KP „Neptun” Stargard.

ZARZĄDZENIE NR 2/ 2020

PREZESA KLUBU PŁYWACKIEGO „NEPTUN” W STARGARDZIE

z dnia 30.05.2020r.

 

w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć
 i treningów organizowanych dla zawodników KP „Neptun” Stargard w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród członków oraz kadry trenersko – instruktorskiej klubu.

 

Procedura opracowana w oparciu o przepisy:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 964.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410, 492,

595, 642, 742, 780 i 871)

3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia

15 maja 2020 r.

 

 

§ 1. Organizacja zajęć, treningów sportowych w klubie.

 

1.      Od 01 czerwca 2020 r. zawodnicy grup treningowych KP „Neptun” nr 1, 2 i 3 mogą brać udział w zajęciach sportowych - treningach.

2.      W celu uczestniczenia w zajęciach sportowych - treningach rodzic zobowiązany jest do złożenia OŚWIADCZENIA w formie papierowej do trenera – instruktora w dniu 01.06.2020r. - załącznik nr 1

3.      W grupie może przebywać do 12 zawodników. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.

4.      W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami trenerzy, instruktorzy.

5.      Treningi i zajęcia sportowe prowadzone będą na obiektach sportowych (boiska szkolne, „Orliki”, tereny zielone – według planu i ustaleń kadry szkoleniowej).

6.      Po każdych zajęciach, treningach używany sprzęt sportowy zostanie zdezynfekowany.

7.      Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między

nimi dystans.

8.      Zawodnik nie powinien zabierać ze sobą na trening niepotrzebnych przedmiotów.

9.      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający zawodników na/z treningu mają

zachować dystans społeczny w odniesieniu do kadry szkoleniowej klubu oraz innych

zawodników i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

10.  Trenerzy uzgadniają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie

aktualnych numerów telefonów.

11.  Na treningi i zajęcia może uczęszczać wyłącznie zawodnik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

12.  Zawodnicy na treningi są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

13.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać zawodnika na trening.

14.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych będzie dokonywany

pomiar temperatury ciała zawodnika.

15.  Jeżeli u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane

z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowi w celu pilnego odebrania zawodnika z treningu.

 

§ 2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu sportowego.

 

1.      Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez kadrę szkoleniową klubu zgodnie z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.

2.      Kadra szkoleniowa prowadząca treningi i zajęcia z zawodnikami w razie konieczności będzie zaopatrzona w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji).

3.      Sprzęt sportowo treningowy będzie dezynfekowany na bieżąco, po każdym treningu.

 

§ 3. Zasady przyprowadzania i odbierania zawodników na/z treningu.

 

1.      Na treningi i zajęcia może uczęszczać wyłącznie zawodnik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zawodnicy na treningi są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe

3.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać zawodnika na trening.

4.      W przypadku samodzielnego powrotu dziecka z treningu, rodzic jest zobowiązany przekazać taką informację do trenera, instruktora.

5.      Rodzice wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała dziecka przy

przyprowadzaniu oraz w razie potrzeby w trakcie pobytu dziecka na treningu.

6.      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający zawodników na/z treningu mają

zachować dystans społeczny w odniesieniu do kadry szkoleniowej klubu oraz innych

zawodników i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

7.      Przed odebraniem dziecka trener sprawdza termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka w obecności rodzica.

8.      W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe – np. podwyższona

temperatura ciała – dziecko nie może uczestniczyć w treningu.

 

§ 4. Kontakt z osobami trzecimi:

 

1.      Przebywanie osób trzecich podczas treningów jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

2.      Zabronione jest uczestniczenie w treningach i zajęciach dzieci, osób niebędących

Zawodnikami, członkami KP „Neptun”

 

§ 5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem
lub zachorowania na COVID – 19 – osób uczestniczących w treningach i zajęciach Klubu Pływackiego NEPTUN w Stargardzie

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia

wirusemSARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród zawodników i trenerów klubu, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u zawodnika lub trenera – instruktora klubu.

1.      Pomieszczenie na odizolowanie osoby – nie przewiduje się (treningi i zajęcia realizowane na obiektach otwartych).

 

2.      Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka (zawodnika):

a.       Jeśli zawodnik przejawia niepokojące objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała i niepokojące objawy chorobowe należy niezwłocznie o zaistniałym fakcie powiadomić prezesa klubu.

b.      Prezes klubu powiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka  z treningu.

c.       Po wystąpieniu zdarzenia prezes klubu powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.

d.      W momencie odbierania odizolowanego dziecka należy zadbać, aby ono nie miało kontaktu z innymi dziećmi.

e.       Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

f.       Obszar, w którym poruszało się dziecko poddane jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi na danym obiekcie procedurami i zaleceniami.

 

3.      Podejrzenie wystąpienia objawów u trenera, instruktora:

a.       Do pracy (na trening, zajęcia) mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, kadra szkoleniowa z objawami choroby powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i stosować się do zaleceń.

b.      Trener, instruktor będący w pracy a podejrzewający u siebie wystąpienie choroby powinien niezwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu, celem konsultacji medycznej, informując o tym prezesa klubu.

c.       W przypadku wystąpienia u trenera, instruktora niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna

d.      Po ustaleniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym zostaną wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

e.       Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym czasie na terenie obiektu sportowego,  na którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

f.       Obszar, w którym poruszał się Trener, instruktor zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi na obiekcie sportowym procedurami i zaleceniami.

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się trenerów, instruktorów klubu oraz rodziców/ opiekunów prawnych zawodników poprzez umieszczenie na stronie internetowej klubu.

 

PREZES

Klubu Pływackiego „Neptun”

w Stargardzie

/-/ Ireneusz DROZD

 

 

Załącznik nr 1

 

Stargard, dnia ……………2020 roku

 

…………………………………………..

           (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ………………..…………………………………..

                         (imię, nazwisko)

Zawodnika – Członka Klubu Pływackiego „NEPTUN” z siedzibą w Stargard,
Os. Zachód B15, oświadczamy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Klubu Pływackiego „NEPTUN” od 01 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku skorzystamy
z zajęć ogólnorozwojowych prowadzonych na obiektach sportowych (boiska szkolne, „Orliki”, tereny zielone – według planu i ustaleń kadry szkoleniowej) organizowanych
przez KP „Neptun”.

 

……………………………………………

Podpisy rodziców/opiekunów

 

 

Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego
dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane
z korzystaniem z obiektów sportowych otwartych w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na udział w treningach, zajęciach sportowych naszego dziecka, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny
na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka na treningu.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa podczas treningów, zajęć sportowych organizowanych przez Klub Pływacki „NEPTUN”, na obiektach sportowych otwartych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i będziemy ich przestrzegać. (Procedury znajdują się na stronie internetowej
KP „Neptun”).

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę, na pomiar temperatury ciała naszego dziecka termometrem bezdotykowym podczas trwania treningu, zajęć sportowych, jeżeli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 



……………………………………………………..……………
(podpisy rodziców/opiekunów)

 

31.05.2020 r. 12:10
INFORMACJA

   Szanowni Państwo, Rodzice, Zawodnicy, Członkowie Klubu Pływackiego NEPTUN,

     
   Informacje jakie uzyskałem w rozmowie z Dyrektor SP 11, Panią Jolantą Faryńską, jak również przekazy medialne wpłynęły na podjęcie przeze mnie decyzji. 
   Jestem świadom ewentualnych konsekwencji jakie będę musiał ponieść za moją decyzję, jednak informacja o zamknięciu pływalni do miesiąca wrzesień, oraz brak informacji o planowanym terminie i dacie powrotu uczniów do szkół wpłynęły na moje działania i decyzję. 
   Jako Prezes Klubu Pływackiego „Neptun”, podjąłem decyzję o czteromiesięcznym ZAWIESZENIU W PRAWACH I OBOWIĄZKACH CZŁONKA ZWYCZAJNEGO KP „NEPTUN” - wszystkich zawodników, członków zwyczajnych będących na ewidencji.

Poniżej przedstawiam szczegóły dotyczące zawieszenia:

- zawieszenie w prawach i obowiązkach następuje od dnia 01 maja 2020r. do dnia 30 sierpnia 2020r.;

- zawieszenie powoduje brak obowiązku, konieczności dokonywania wpłat składki członkowskiej przez okres czterech miesięcy;

- wszystkie dotychczasowe rezygnacje jakie wpłynęły do mnie lub zostały zgłoszone telefonicznie, zostały przyjęte i są ostateczne.

- Zarząd Klubu, Klub jako stowarzyszenie istnieje nadal, pracujemy zdalnie, funkcjonujemy w ograniczeniach epidemiologicznych, nadal realizując nasze cele;

- z chwilą umożliwienia organizacji zajęć i treningów dla uczniów, organizować i realizować będziemy zajęcia na lądzie;

- członkowie, którzy uważają o zasadności wsparcia klubu, mogą dokonywać przelewów środków finansowych na konto klubu jako darowiznę, sponsoring (wszystkie środki finansowe za miesiące marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień, jakie wpłyną do klubu przeznaczone zostaną na zakup sprzętu treningowego oraz na pokrycie kosztów udziału zawodników w zawodach pływackich po zakończeniu stanu epidemii). 


   Drodzy zawodnicy – uczniowie, jako Prezes Klubu, jednocześnie instruktor i wychowawca części z Was, szkoleniowiec mojej grupy, osobiście jestem zrozpaczony. Cały okres przygotowawczy, wszystkie treningi na jesieni 2019 roku, ciężko przepracowany okres zimowy, trud, wysiłek i ogromne zaangażowanie w okresie ferii zimowych, zwieńczone tytaniczną pracą na obozie w Wałczu, to wszystko razem miało zaprocentować na najważniejszych zawodach pływackich sezonu 2019/2020. Ja osobiście jak również Wasi szkoleniowcy, Pan Zbyszek, Pan Mateusz, Pan Daniel, motywowaliśmy Was do pracy, do zaangażowania w trening, obiecując wspaniałe wyniki w Letnich Mistrzostwach Polski, Drużynowych Mistrzostwach Województw, Ogólnopolskich Zawodach dzieci 10 – 11 lat.
   Wierzyłem ja, wierzyli w Was Wasi trenerzy, widzieliśmy Waszą ciężką pracę. Byliśmy na bardzo dobrej drodze do sukcesów.

   Z przykrością stwierdzam, iż sezon sportowy – pływacki 2019/2020 w wyniku wybuchu epidemii jest stracony. Jeśli tylko taka ma być cena, jaką zapłacimy za wybuch epidemii, to w perspektywie następnych sezonów, lat jest ona niewielka. Straciliście sezon, straciliście treningi, straciliście relacje międzyludzkie, ale jesteście ZDROWI.

   Zapewniam Was, że całym sercem, myślami jestem przy Was, wyczekuję tej chwili, tego dnia, gdy ponownie spotkamy się na treningu. Uważajcie na siebie, dbajcie o zdrowie, przestrzegajcie zaleceń i wytycznych.

               

Z poważaniem

/-/ Ireneusz DROZD
PREZES KP „Neptun”
 

KP Neptun 19.04.2020 r. 21:08
Wiecej informacji w dziale archiwum
 
Wspierają nas:






Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019