STATUT
KLUBU PŁYWACKIEGO „NEPTUN”
przy Gimnazjum Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.Klub Pływacki „Neptun” zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Gimnazjum Nr 4, uczniów innych szkół miasta Stargard Szczeciński, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków, prowadzi działalność pożytku publicznego.
 
2. Teren działania Klubu, jest miasto Stargard Szczeciński.
 
3. Siedziba Klubu jest Gimnazjum Nr 4
 
4. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 
 
Rozdział II
Charakter, cele i środki działania
 
§ 2
 
1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach i wolontariacie”, ustawą o systemie oświaty oraz własnym Statucie.
 
2. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków oraz pracy społecznej działaczy.
 
3. Klub jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktury ani symboli Klubu do prowadzenia działalności politycznej.
 
§ 3
 
1. Głównym celem Klubu jest kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 
2. Za główne cele swojego działania Klub uznaje:
 
1)    planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną instytucji dotujących, rodziców i sympatyków Klubu;
2)    angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 
§ 4
 
1. Dla osiągnięcia swoich celi Klub:
 
1)    prowadzi działalność wychowawczą i sportową wśród uczniów zrzeszonych w Klubie;
 
2)    uczestniczy w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego terytorialnego poza nim;
 
3)    organizuje zajęcia sportowe dla uczniów w celu wszech stronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 
4)    organizuje działalność sportową za szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 
5)    organizuje uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 
6)    popularyzuje sport pływacki, inne sporty wodne i ratownictwo wodne;
 
7)    upowszechnia pływanie poprzez propagowanie jego walorów walorów środkach masowego przekazu i innymi dostępnymi środkami;
 
8)    stwarza warunki do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi;
 
9)    działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia;
 
10)organizuje obozy szkoleniowo – treningowe dla zawodników;
 
11)finansuje zakup strojów sportowych i sprzętu niezbędnego do treningów i nauki pływania ( w ramach posiadanych środków finansowych);
 
12)finansuje koszty podróży i diety w związku z udziałem zawodników w zawodach;
 
13)prowadzi kształcenie kadry trenerskiej i instruktorskiej.
 
2. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Gimnazjum, Radą Gimnazjum, władzami samorządowymi i sportowymi, innymi klubami sportowymi.
 
 
 
 
§ 5
 
1. Klub współpracuje z organizacjami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania a także z organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami Klubu.
 
§ 6
 
1.    Klub opiera swoja działalność na płatnej pracy trenerów i instruktorów oraz wsparciu rodziców.
 
2.    Zasady odpłatnej pracy trenerów i instruktorów określa Zarząd Klubu.
 
 
 
Rozdział III.
Symbole Klubowe, odznaki, barwy
 
§ 7
 
1. Klub posiada godło oraz sztandar.
 
2. Klub używa odznak i znaczków organizacyjnych. Zasady, tryb nadawania oraz sposób noszenia odznak i znaczków organizacyjnych określa Zarząd Klubu.
 
1.    Odznaką Klubową jest……..
 
2.    Znaczkiem organizacyjnym jest ……..
 
3. Klub posiada pieczęć klubową. Zasady używania, posługiwania się pieczęcią klubową ustala Zarząd Klubu.
 
4. Klub używa barw klubowych. Barwami klubowymi są koloru……..
 
 
 
Rozdział IV
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
 
§ 8
 
1. Członkostwo Klubu powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności do Klubu.
 
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
 
1. Honorowych,
2. Zwyczajnych,
 
3. Wspierających.
 
3.Nie można być w tym samym czasie członkiem zwyczajnym i członkiem wspierającym.
 
§ 9
 
1. Członkami honorowymi są zasłużeni dla Klubu przedstawiciele miasta, gminy i starostwa, zasłużeni działacze, zawodnicy i rodzice zawodników.
 
§ 10
 
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację woli przystąpienia do Klubu, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 
2. Osoby do lat 16 mogą być członkami Klubu za pisemna zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 
§ 11
 
1.  Członkami wspierającymi Klub są:
 
1) osoby pełnoletnie, które popierają cele Klubu, wyrażają wolę stałej współpracy
 i pomocy materialno – finansowej dla Klubu oraz zostaną przyjęci przez Zarząd
 Klubu;
 
2) osoby prawne, stowarzyszenia, które popierają cele Klubu, wyrażają wolę
      stałej współpracy i pomocy materialno – finansowej dla Klubu oraz zostaną
      przyjęci przez Zarząd Klubu;
 
§ 12
 
  1. Członkowie honorowi mają prawo do:
 
1)    uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z prawem doradczym;
 
2)    uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;
 
3)    korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
 
4)    korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
 
 
 
§ 13
 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 
1)    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z czynnym prawem wyborczym;
 
2)    wypowiadania się, zgłaszania propozycji i wniosków w sprawach dotyczących Klubu;
 
3)    uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;
 
4)    korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
 
5)    korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
 
§ 14
 
1. Członkowie wspierający mają prawo do:
 
1)    uczestniczenia bezpośrednio lob poprzez swoich delegatów delegatów Walnych Zebraniach Klubu;
 
2)    wypowiadania się, zgłaszania propozycji i wniosków w sprawach dotyczących Klubu;
 
3)    korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
 
4)    korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
 
§ 15
 
1. Do obowiązków członków Klubu należy:
 
1)    branie czynnego udziału w działalności Klubu;
 
2)    przestrzeganie postanowień Statutu Klubu oraz uchwał władz Klubu;
 
3)    godne reprezentowanie barw Klubu;
 
4)    godne reprezentowanie Klubu, miasta Stargard Szczeciński w zawodów rangi krajowej i międzynarodowej;
 
5)    płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
 
§ 16
 
1. Członkostwo Klubu ustaje poprzez:
 
1) dobrowolne wystąpienie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu;
 
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 
a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
 
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6
    miesięcy,
 
c) nie wnoszenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
 
3) działania na szkodę Klubu;
 
4) rozwiązanie Klubu.
 
 
Rozdział V
Władze Klubu
 
§ 17
 
1.    Władzami Klubu są:
 
1)    Walne Zebranie Klubu;
 
2)    Zarząd Klubu;
 
3)    Komisja Rewizyjna.
 
2. Władze Klubu pochodzą z wyboru.
 
3. Wybory do władz Klubu odbywają się z zachowaniem następujących zasad:
 
1)    nieograniczona liczba kandydatów;
 
2)    pełne równouprawnienie kandydatów bez względu na płeć i staż członkowski w Klubie.
 
4. Kadencja władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 
5. Jeżeli szczególne przepisy nie stanowią inaczej uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
 
6. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być każdy obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełne prawa obywatelskie i honorowe, mający 21 lat, którego stałym miejscem zamieszkania jest miasto Stargard Szczeciński.
 
§ 18
 
1. Najwyższą władzą Klubu jest  Walne Zebranie Klubu.
 
2. Walne Zebranie Klubu obraduje jako zebranie zwykłe, sprawozdawcze lub zebranie nadzwyczajne.
 
§ 19
 
1. Zwykłe Walne Zebranie Klubu:
 
1)    decyduje o najważniejszych sprawach Klubu;
 
2)    przyjmuje program rozwoju i działalności Klubu;
 
3)    rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz Klubu za okres ostatniego zebrania zwykłego;
 
4)    na wniosek komisji rewizyjnej Klubu podejmuje uchwałę w sprawie absulatorium dla poszczególnych członków Zarządu Klubu za okres pomiędzy zebraniami;
 
5)    wybiera Prezesa Klubu i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków Zarządu Klubu, w tym co najmniej jednego wiceprezesa i skarbnika Klubu;
 
6)    określa liczebność i wybiera komisje rewizyjną Klubu;
 
7)    podejmuje uchwały nad zmianami statutowymi Klubu;
 
8)    ustala wysokość członkowskich tryb płacenia składek członkowskich;
 
9)    rozpatruje i rozstrzyga inne sprawy wniesione pod obrady zebrania Klubu
 
10)podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu.
 
3.    Zwykłe Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu co 2 lata w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.
 
 
 
 
§ 20
 
1. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu odbywa się, co roku, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Szczegółowe miejsce i termin zebrania ustala Zarząd Klubu.
 
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu:
 
1) rozpatruje sprawozdania Zarządu Klubu, w tym sprawozdanie finansowe za
 okres od ostatniego zebrania sprawozdawczego;
 
2) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej Klubu w sprawie przedłożonego przez
 Zarząd sprawozdania;
 
3) podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej Klubu, uchwałę w sprawie
 absulatorium dla poszczególnych członków Zarządu Klubu za okres od
 ostatniego zebrania zwykłego Klubu;
 
4) ocenia realizację programu i działalność bieżącą Klubu;
 
3. W przypadku nieudzielania przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu absulatorium członkowi Zarządu Klubu, zebranie może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru uzupełniającego.
 
4. W przypadku nie udzielenia przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu absulatorium Prezesowi Klubu i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu, Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu dokonuje wyboru Prezesa i na jego wniosek Zarządu Klubu.
 
5. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu.
 
§ 21
 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez:
 
1)    Zarząd Klubu;
 
2)    Prezesa Klubu;
 
3)    Komisję rewizyjną Klubu;
 
4)    Złożenie wniosku przez 1/5 ogółu członków Klubu.
 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
§ 22
 
1. Zarząd składa się z 5 – 7 członków w tym prezesa, 1 wiceprezesa i skarbnika klubu.
 
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 
3. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie.
 
4. Jeżeli członek Zarządu pełni funkcję trenera lub instruktora pływania może pobierać za tę pracę wynagrodzenie.
 
5. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 
6. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 
§ 23
 
1. Do zadań Zarządu Klubu należy:
 
1)    reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 
2)    ustalanie planów działalności i budżetu Klubu,
 
3)    kierowanie działalnością Klubu,
 
4)    zarządzanie majątkiem i finansami Klubu,
 
5)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 
6)    przyjmuje plan pracy trenerów oraz ocenia jego realizacje;
 
7)    stworzenie warunków do realizacji przez trenerów i instruktorów celi sportowych;
 
8)    przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków Klubu,
 
9)    ustanawianie składek członkowskich,
 
10)składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 
§ 24
 
1. Prezes Klubu:
 
1) kieruje pracą Zarządu Klubu;
2) kieruje bieżącą działalnościa Klubu;
 
3) reprezentuje Klub;
 
4) prowadzi gospodarkę finansową Klubu przy pomocy skarbnika Klubu.
 
§ 25
 
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd w większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu Klubu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
 
§ 26
 
1. Komisja Rewizyjna Klubu jest organem kontrolnym Klubu, odpowiedzialnym przed Walnym Zebraniem Klubu.
 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym z przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego i sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 
 
§ 27
 
§ 56 Komisja Rewizyjna Klubu:
 
1.    czuwa nad zgodnością działania Zarządu Klubu i Prezesa Klubu ze Statutem Klubu i przepisami prawa;
 
2.    sprawuje kontrole nad działalnością gospodarczą i finansową władz Klubu pod względem legalności , rzetelności, gospodarności i celowości;
 
3.    przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu;
 
4.    może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu oraz ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności Klubu;
5.    w ramach stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek – określa terminy i sposób ich usunięcia;
 
6.    składa zastrzeżenia w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu;
 
7.    występuje z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu;
 
8.    posiada wyłączne prawo do zgłaszania na Walnym Zebraniu Klubu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 
§ 28
 
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem , bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
 
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
 
§ 29
 
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków władz pochodzących z wyboru.
 
 
Rozdział VI
Nagrody i kary.
 
§ 30
 
1. Za aktywną działalność w zakresie realizacji statutowych zadań Klubu oraz za szczególne zasługi dla propagowania, upowszechniania i rozwoju sportu
pływackiego, a także za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane są
następujące wyróżnienia:
a) pochwały,
 
b) nagrody,
 
c) dyplomy honorowe,
 
d) odznaki honorowe Klubu,
 
e) tytuły honorowe.
 
2. Zasady i tryby przyznawania wyróżnień określa Zarząd Klubu.
 
 
§ 31
 
1. Za brak dyscypliny oraz za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu mogą być nakładane kary dyscyplinarne na:
 
a) członków Klubu,
 
b) zawodników, działaczy
 
c) instruktorów i trenerów,
 
2. Zasady, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa
regulamin uchwalony przez Zarząd.
 
 
 
Rozdział VII
Majątek, fundusze i gospodarka Klubu.
 
§ 32
 
1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, dochodów z ofiarności publicznej, subwencji oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i celi zleconych przez organy publiczne oraz podmioty gospodarcze.
 
2. Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami władz państwowych,
 
3. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu
wymagane są podpisy dwu członków Zarządu w tym Prezesa Klubu.
 
 
 
 
§ 33
 
1. Składka członkowska Klubu jest obowiązkowa dla wszystkich członków Klubu.
 
2. Walne Zebranie Klubu określa wysokość składek członkowskich, zasady ich zbierania oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień.
 
§ 34
 
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych zezwoleniem właściwych władz, służącą zaspokojeniu potrzeb swych członków oraz pozyskaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych.
 
2.    W ramach działalności zabrania się:
 
1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków Klubu oraz osób z którymi członkowie Klubu pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w lini bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie);
 
2)    przekazywanie majątku klubu na rzecz członków Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 
3)    wykorzystanie majątku na rzecz członków Klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów Statutowych Klubu,
 
4)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Klubu oraz ich osoby bliskie.
 
 
Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe
 
§ 35
 
1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, uprawnionych do głosowania.
 
2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, uprawnionych do głosowania.
 
3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać przeznaczenie majątku i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną 
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019