Archiwum aktualności
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć i treningów KP „Neptun” Stargard.

ZARZĄDZENIE NR 2/ 2020

PREZESA KLUBU PŁYWACKIEGO „NEPTUN” W STARGARDZIE

z dnia 30.05.2020r.

 

w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć
 i treningów organizowanych dla zawodników KP „Neptun” Stargard w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród członków oraz kadry trenersko – instruktorskiej klubu.

 

Procedura opracowana w oparciu o przepisy:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 964.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410, 492,

595, 642, 742, 780 i 871)

3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia

15 maja 2020 r.

 

 

§ 1. Organizacja zajęć, treningów sportowych w klubie.

 

1.      Od 01 czerwca 2020 r. zawodnicy grup treningowych KP „Neptun” nr 1, 2 i 3 mogą brać udział w zajęciach sportowych - treningach.

2.      W celu uczestniczenia w zajęciach sportowych - treningach rodzic zobowiązany jest do złożenia OŚWIADCZENIA w formie papierowej do trenera – instruktora w dniu 01.06.2020r. - załącznik nr 1

3.      W grupie może przebywać do 12 zawodników. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.

4.      W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami trenerzy, instruktorzy.

5.      Treningi i zajęcia sportowe prowadzone będą na obiektach sportowych (boiska szkolne, „Orliki”, tereny zielone – według planu i ustaleń kadry szkoleniowej).

6.      Po każdych zajęciach, treningach używany sprzęt sportowy zostanie zdezynfekowany.

7.      Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między

nimi dystans.

8.      Zawodnik nie powinien zabierać ze sobą na trening niepotrzebnych przedmiotów.

9.      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający zawodników na/z treningu mają

zachować dystans społeczny w odniesieniu do kadry szkoleniowej klubu oraz innych

zawodników i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

10.  Trenerzy uzgadniają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie

aktualnych numerów telefonów.

11.  Na treningi i zajęcia może uczęszczać wyłącznie zawodnik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

12.  Zawodnicy na treningi są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

13.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać zawodnika na trening.

14.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych będzie dokonywany

pomiar temperatury ciała zawodnika.

15.  Jeżeli u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane

z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowi w celu pilnego odebrania zawodnika z treningu.

 

§ 2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu sportowego.

 

1.      Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez kadrę szkoleniową klubu zgodnie z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.

2.      Kadra szkoleniowa prowadząca treningi i zajęcia z zawodnikami w razie konieczności będzie zaopatrzona w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji).

3.      Sprzęt sportowo treningowy będzie dezynfekowany na bieżąco, po każdym treningu.

 

§ 3. Zasady przyprowadzania i odbierania zawodników na/z treningu.

 

1.      Na treningi i zajęcia może uczęszczać wyłącznie zawodnik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zawodnicy na treningi są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe

3.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać zawodnika na trening.

4.      W przypadku samodzielnego powrotu dziecka z treningu, rodzic jest zobowiązany przekazać taką informację do trenera, instruktora.

5.      Rodzice wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała dziecka przy

przyprowadzaniu oraz w razie potrzeby w trakcie pobytu dziecka na treningu.

6.      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający zawodników na/z treningu mają

zachować dystans społeczny w odniesieniu do kadry szkoleniowej klubu oraz innych

zawodników i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

7.      Przed odebraniem dziecka trener sprawdza termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka w obecności rodzica.

8.      W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe – np. podwyższona

temperatura ciała – dziecko nie może uczestniczyć w treningu.

 

§ 4. Kontakt z osobami trzecimi:

 

1.      Przebywanie osób trzecich podczas treningów jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

2.      Zabronione jest uczestniczenie w treningach i zajęciach dzieci, osób niebędących

Zawodnikami, członkami KP „Neptun”

 

§ 5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem
lub zachorowania na COVID – 19 – osób uczestniczących w treningach i zajęciach Klubu Pływackiego NEPTUN w Stargardzie

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia

wirusemSARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród zawodników i trenerów klubu, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u zawodnika lub trenera – instruktora klubu.

1.      Pomieszczenie na odizolowanie osoby – nie przewiduje się (treningi i zajęcia realizowane na obiektach otwartych).

 

2.      Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka (zawodnika):

a.       Jeśli zawodnik przejawia niepokojące objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała i niepokojące objawy chorobowe należy niezwłocznie o zaistniałym fakcie powiadomić prezesa klubu.

b.      Prezes klubu powiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka  z treningu.

c.       Po wystąpieniu zdarzenia prezes klubu powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.

d.      W momencie odbierania odizolowanego dziecka należy zadbać, aby ono nie miało kontaktu z innymi dziećmi.

e.       Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

f.       Obszar, w którym poruszało się dziecko poddane jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi na danym obiekcie procedurami i zaleceniami.

 

3.      Podejrzenie wystąpienia objawów u trenera, instruktora:

a.       Do pracy (na trening, zajęcia) mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, kadra szkoleniowa z objawami choroby powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i stosować się do zaleceń.

b.      Trener, instruktor będący w pracy a podejrzewający u siebie wystąpienie choroby powinien niezwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu, celem konsultacji medycznej, informując o tym prezesa klubu.

c.       W przypadku wystąpienia u trenera, instruktora niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna

d.      Po ustaleniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym zostaną wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

e.       Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym czasie na terenie obiektu sportowego,  na którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

f.       Obszar, w którym poruszał się Trener, instruktor zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi na obiekcie sportowym procedurami i zaleceniami.

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się trenerów, instruktorów klubu oraz rodziców/ opiekunów prawnych zawodników poprzez umieszczenie na stronie internetowej klubu.

 

PREZES

Klubu Pływackiego „Neptun”

w Stargardzie

/-/ Ireneusz DROZD

 

 

Załącznik nr 1

 

Stargard, dnia ……………2020 roku

 

…………………………………………..

           (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ………………..…………………………………..

                         (imię, nazwisko)

Zawodnika – Członka Klubu Pływackiego „NEPTUN” z siedzibą w Stargard,
Os. Zachód B15, oświadczamy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Klubu Pływackiego „NEPTUN” od 01 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku skorzystamy
z zajęć ogólnorozwojowych prowadzonych na obiektach sportowych (boiska szkolne, „Orliki”, tereny zielone – według planu i ustaleń kadry szkoleniowej) organizowanych
przez KP „Neptun”.

 

……………………………………………

Podpisy rodziców/opiekunów

 

 

Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego
dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane
z korzystaniem z obiektów sportowych otwartych w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na udział w treningach, zajęciach sportowych naszego dziecka, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny
na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka na treningu.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa podczas treningów, zajęć sportowych organizowanych przez Klub Pływacki „NEPTUN”, na obiektach sportowych otwartych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i będziemy ich przestrzegać. (Procedury znajdują się na stronie internetowej
KP „Neptun”).

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę, na pomiar temperatury ciała naszego dziecka termometrem bezdotykowym podczas trwania treningu, zajęć sportowych, jeżeli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 ……………………………………………………..……………
(podpisy rodziców/opiekunów)

 

31.05.2020 r. 12:10
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019