Archiwum aktualności
ROZPOCZĘCIE SEZONU PŁYWACKIEGO 2020/2021
ROZPOCZĘCIE SEZONU PŁYWACKIEGO 2020/2021
 
W dniu 02 września 2020 roku, planujemy wznowić treningi na pływalni, jednocześnie rozpocząć nowy sezon pływacki 2020/2021. Pierwszy trening połączony zostanie ze spotkaniem organizacyjno – treningowym, odbędzie się w dniu 02.09.2020 roku (środa), godzina 16.30.
 
 TRENING I SPOTKANIE ORGANIZACYJNO – TRENINGOWE
W DNIU 02.09.2020 roku:
 
a) uczestniczą grupy treningowe (wg numeracji grup z sezonu 2019/2020):
- grupa 1 – Pana Zbigniewa MARKIEWICZA
- grupa 2 – Pana Mateusza PAROBCA
- grupa 3 – Pana Ireneusza DROZDA
- grupa 4 – Pana Daniela WOŹNIAKA
 
b) miejsce spotkania: boisko przy SP nr 11;
c) rodzaj zajęć – treningu: 17.00 – 18.00 – TRENING NA LĄDZIE;
                                               18.00 – 19.00 – TRENING W WODZIE
 
Wszystkich zawodników trenujących w grupach 1 i 2, którzy będą uczestniczyć
w spotkaniu - treningu, prosimy o zabranie i przekazanie swoim trenerom planów lekcyjnych, celem organizacji treningów.
 
W dniu 09 września 2020 roku, planujemy wznowić zajęcia z DOKONALENIA i NAUKI PŁYWANIA – sezon pływacki 2020/2021. Pierwsze spotkanie organizacyjno – treningowe oraz zajęcia odbędą się w dniu 09.09.2020 roku (środa), godzina 17.45.
 
INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KLUBU:

- WARUNKAMI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ZAWODNICY, CZŁONKOWIE KLUBU CELM PRZYSTĄPIENIA DO TRENINGÓW I ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ KLUB PŁYWACKI „NEPTUN”, SĄ:
 
a) ZŁOŻENIE „OŚWIADCZENIA”, PODPISANEGO PRZEZ RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW O STANIE ZDOWIA (Wzór „Oświadczenia” zamieszczony na stronie internetowej klubu i Facebooku. Druki do pobrania w dniu pierwszych zajęć).
b) PRZESTRZEGANIE „Procedur zapewnienia bezpieczeństwa podczas treningów, zajęć sportowych organizowanych przez Klub Pływacki „NEPTUN”, na obiektach sportowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.
c)  UREGULOWANE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DO DNIA 30 KWIETNIA 2020r. (W związku z stanem epidemii COVID-19, wszyscy zawodnicy, członkowie klubu zostali zawieszeni w prawach i obowiązkach członka zwyczajnego KP „Neptun” na okres od dnia 01 maja 2020r. do dnia 30 sierpnia 2020r. – Decyzja Prezesa KP Neptun z dnia 19.04.2020r.).Zawodnicy, wszyscy członkowie klubu, którzy do dnia 10.09.2020r. będą mieli zaległości w opłatach składek członkowskich, z wyłączeniem okresu zawieszenia (01.05. – 30.08.2020r.), nie będą uczestniczyć w treningach i zajęciach.
Podstawa: Statut MKS Neptun (§ 15 pkt. 1 ppkt. 5), Uchwała Walnego Zabrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 16 lutego 2018 roku.
 
- Wszelkich informacji odnośnie planów szkoleniowych, organizacyjnych, działań statutowych klubu, każdy członek klubu może uzyskać u kadry szkoleniowej, w biurze klubu, u członków Zarządu Klubu oraz u Prezesa Klubu.

Załącznik - "Oświadczenie":

Stargard, dnia ……………2020 roku

 …………………………………………..

           (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów)

 OŚWIADCZENIE

 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ………………..…………………………………..

                         (imię, nazwisko)

Zawodnika – Członka Klubu Pływackiego „NEPTUN” z siedzibą w Stargard, Os. Zachód B15:

Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z obiektów sportowych w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na udział w treningach, zajęciach sportowych naszego dziecka, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka na treningu - zajęciach.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa podczas treningów, zajęć sportowych organizowanych przez Klub Pływacki „NEPTUN”, na obiektach sportowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i będziemy ich przestrzegać. (Procedury znajdują się na stronie internetowej KP „Neptun”).

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę, na pomiar temperatury ciała naszego dziecka termometrem bezdotykowym, każdorazowo przed przystąpieniem do treningu – zajęć.

  

……………………………………………………..……………
(podpisy rodziców/opiekunów)

KP Neptun 25.08.2020 r. 22:48
 
Wspierają nas:


Klub Pływacki Neptun Stargard Copyright © 2019